مقاله اثر کاربرد مقادير مختلف نيتروژن و فسفر و کارآيي آنها بر عملکرد بذر چغندر بذري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد مقادير مختلف نيتروژن و فسفر و کارآيي آنها بر عملکرد بذر چغندر بذري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر چغندرقند
مقاله نيتروژن
مقاله فسفر
مقاله عملکرد بذر
مقاله کارآيي زراعي
مقاله کارآيي فيزيولوژيک
مقاله کارآيي بازيافت ظاهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمايتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجي ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش با هدف بررسي اثر کاربرد مقادير مختلف نيتروژن و فسفر روي عملکرد بذر و انواع کارآيي مصرف عناصر غذايي در بذر پلي ژرم ۷۲۳۳ چغندرقند طي سه سال (۸۰-۱۳۷۸) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اردبيل (آلاروق) اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل با دو عامل نيتروژن شامل چهار مقدار صفر (شاهد)، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره و فسفر شامل سه سطح صفر (شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ کيلوگرم فسفر در هکتار از منبع سوپرفسفات تريپل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. هر کرت آزمايشي از هشت رديف کاشت با فواصل ۶۵سانتي متر به طول ۱۰ متر تشکيل شد. سه گروه کارآيي عناصر غذايي شامل کارآيي زراعي، کارآيي فيزيولوژيک و کارآيي بازيافت ظاهري برآورد و در نهايت کارآيي مصرف نيتروژن و فسفر محاسبه شد. نتايج آزمايش نشان داد که مصرف نيتروژن و فسفر تاثير معني داري روي عملکرد خام و عملکرد بذر قابل فروش نداشت. اين در حالي بود که نيتروژن در سطح احتمال يک درصد تاثير معني داري روي عملکرد بذر استاندارد قادر به جوانه زني گذاشت، به نحوي که سطوح شاهد تا ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار، عملکرد بذر استاندارد قادر به جوانه زني مشابهي از لحاظ آماري داشته و افزايش مصرف نيتروژن تا سطح ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار، با کاهش معني دار عملکرد بذر همراه شد. در مقايسه با نيتروژن، مصرف فسفر نيز گرچه از کارآيي فيزيولوژيک بالاتر (به طور متوسط ۲۶۹/۱ کيلوگرم بر کيلوگرم) برخوردار بود اما به واسطه پايين بودن کارآيي بازيافت ظاهري (۹/۱۲ درصد) در مجموع، مصرف هر کيلوگرم فسفر به طور متوسط حدود ۳۶۵/۰، ۵۹۰/۰ و ۴۶۰/۰کيلوگرم به ترتيب بر عملکرد خام، بذر قابل فروش و بذر استاندارد قادر به جوانه زني افزود. کارآيي فيزيولوژيک فسفر (۲۶۹/۱ کيلوگرم بر کيلوگرم) در مقايسه با نيتروژن (۲۲۵/۰کيلوگرم بر کيلوگرم) بيشتر بود. اين در حالي بود که کارآيي بازيافت ظاهري نيتروژن (به طور متوسط ۳/۷۷ درصد) حدود شش برابر فسفر (۹/۱۲) بود.