سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

انار (Punica granatum) بومی ایران بوده و در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت ۶۰۰۰۰) هکتار ) ، تولید ۶۹۰) هزار تن ) و صادرات انار متعلق به ایران است . انار ایران در بازارهای جهانی به عنوان یک محصول ارگانیک ( به علت عدم کاربرد سموم در باغات انار کشور ) شناخته شده است . اصفهان بعد از فارس دومین تولید کننده بزرگ انار در کشور می باشد . مصرف صحیح مواد آلی و کودهای شیمیائی ( جایگذاری عمقی ) بصورت سالانه یکی از مهمترین عوامل در تولید بالا و مرغوبیت محصول باغهای انار است ۱) و ).۳ کاربرد عنصرگوگرد همراه با مواد آلی و باکتری های تیوباسیلوس – تیواکسیدانس علاوه بر اثرات تغذیه ای و بهبود شرائط بیوشیمیایی محیط ریشه یا ریزوسفر ( نظیر کاهش پ – هاش و افزایش حلالیت عناصر غذائی ) ، در کنترل بیماریهای قارچی نیز می تواند بسیار موثر واقع شود . کلسیم از دیگر عناصر موثر در افزایش استحکام دیواره سلولهای گیاهی ( افزایش مقاومت در برابر کرم گلوگاه میوه انار ) و فعال شدن سیستم های ایمنی گیاهان در برابر تنشهای محیطی و عوامل بیماریزا می باشد . کمبود پتاسیم، منیزیم، روی و آهن در باغهای انار به فراوانی گزارش گردیده است . مطالعات انجام گرفته در مصر نشان داداه که کشت همزمان یونجه در بین ردیفهای درختان بطور معنی داری غلظت آهن و منگنز را در برگهای انار افزایش می دهد (۳ ،۴ و ۵) کاربرد ۷۵۰ گرم کود ازته برای هر درخت طی شش نوبت، همچنین تغذیه برگی با محلولپاشی کود کامل موجب کاهش چشمگیر ترکیدگی میوه انار نسبت به شاهد گردید . کاهش ترکیدگی پوست انار با کاربرد نیتروژن را مربوط به افزایش سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین ها با کاربرد نیتروژن می دانند ).۲) در یزد کاربرد محلولپاشی سولفات روی در انار رقم طوق گردن سبب افزایش معنی دار میزان فیتواستروژن ( ماده داروئی انار ) ، ویتامین ث، مواد جامد قابل حل (TSS) ، درصد عصاره، میزان روی هسته و عملکرد میوه گردید . در باغات استان قم نیز افزایش معنی دار عملکرد و کیفیت میوه انار با کاربرد کوهای آلی و شیمیائی به روش چالکود و محلولپاشی گزارش گردید ).۳) هدف این تحقیق بهبود کیفیت و عملکرد میوه گیاه انار با کاربرد روشهای موثر و اقتصادی تغذیه عناصر معدنی و مواد آلی بود .