مقاله اثر کاربرد نهاده هاي مختلف بر عملكرد دانه گندم آبي در شهرستان نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد نهاده هاي مختلف بر عملكرد دانه گندم آبي در شهرستان نيشابور
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم آبي
مقاله توصيه تحقيقاتي
مقاله سودآوري
مقاله بهره وري و تحليل سربه سر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: الحسيني محمدشريف
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فراغتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان کاربرد نهاده هاي مختلف توليد،تعيين سودآوري توليد گندم آبي، بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي بر عملکرد محصول، تعيين ارزش توليد متوسط و نهايي، محاسبه کشش توليد و برآورد حداقل قيمت گندم در شهرستان نيشابور بود كه درسال ۱۳۸۴ اجرا شد. براي رسيدن به اهداف فوق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، تعداد ۱۵۳ بهره بردار نمونه در منطقه انتخاب و اطلاعات لازم از طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه جمع آوري شد. به منظور بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي بر عملکرد محصول از تابع توليد دپرتين و جهت تعيين حداقل قيمت محصول از تحليل سر به سر استفاده شد. نتايج نشان داد، ميانگين مصرف بذر، كود فسفات، پتاس و اوره در بين بهره برداران نمونه بترتيب ۲۲۵، ۱۶۷٫۳، ۷۲٫۵ و ۲۲۱٫۴ كيلوگرم در هكتار، ميانگين مصرف سم علف كش و آفت كش در بين بهره برداران نمونه بترتيب ۱٫۷ و ۱٫۴ ليتر در هكتار، ميانگين مصرف آب آبياري بهره برداران ۵۳۲۵ مترمكعب درهكتار، ميانگين عملكرد دانه و کاه گندمكاران نمونه بترتيب ۳۴۵۱ و ۲۸۸۷ كيلوگرم درهكتار بود. فواصل آبياري و تعداد دفعات آبياري محصول به ترتيب ۱۶ روز و ۶ بار ولي دور آبياري توصيه شده در منطقه بين ۱۲-۱۰ روز مي باشد. سودخالص كشت گندم در حالت برداشت ماشيني و دستي در منطقه مورد مطالعه بترتيب ۹۵۲ و ۶۳۳ هزار ريال درهكتار برآورد گرديد. حداقل قيمتي كه بتواند هزينه هاي مربوطه را بپوشاند در مالكيت شخصي در حالت برداشت ماشيني و دستي در منطقه بترتيب ۴۶۲ و ۵۵۴ ريال به ازاي هركيلوگرم گندم برآورد شد. متغيرهاي توضيحي منظور شده در مدل توانستند ۵۵٫۲ درصد تغييرات عملكرد محصول را توضيح دهند. زارعين گندمكار از نهاده هاي زمين، بذر، نيروي كار، كود فسفات و آب در حد منطقي استفاده كردند، زيرا كشش توليد آنها بين صفر و يك محاسبه شد. بر اساس نتايج اين پژوهش، در صورتيکه از زمين، بذر، نيروي كار، كود فسفات و آب يك واحد بيشتر استفاده شود، ارزش محصول توليدي بترتيب ۳۸٫۲، ۶٫۵، ۰٫۴۲، ۳٫۱ و ۱۲۶٫۶ هزار ريال افزايش خواهد يافت.