مقاله اثر کاربرد کودهاي زيستي بر برخي ويژگي هاي اگرواکولوژيکي ذرت در نظام هاي زراعي رايج و اکولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد کودهاي زيستي بر برخي ويژگي هاي اگرواکولوژيکي ذرت در نظام هاي زراعي رايج و اکولوژيک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله کودهاي زيستي
مقاله ميکوريزا
مقاله ازوتوباکتر
مقاله آزوسپيريلوم
مقاله نظام زراعي رايج
مقاله نظام زراعي اکولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آريايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير ميکوريزا و باکتري هاي آزادزي تثبيت کننده نيتروژن بر ويژگيهاي رشد و کارکرد جمعيت ميکروبي خاک در نظام هاي زراعي رايج و اکولوژيک، آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو سال زراعي۱۳۸۴-۸۵  و ۸۶-۱۳۸۵در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. کرتهاي اصلي، چهار نظام زراعي مختلف کشت ذرت شامل: ۱- نظام رايج با نهاده زياد، ۲- نظام رايج با نهاده متوسط، ۳- نظام رايج با نهاده کم و ۴- نظام اکولوژيک، و کرتهاي فرعي شامل: ۱- تلقيح با ميکوريزاGlomus intraradices ،۲ – تلقيح با مخلوط باکتري هاي آزوسپيريلوم (Azospirillum brasilense) و ازوتوباکتر (Azotobacter paspali)،۳ – تلقيح با مخلوط قارچ ميکوريزا و باکتري هاي آزوسپيريلوم و ازوتوباکتر و ۴- شاهد (بدون تلقيح) بود. در هر کرت آزمايشي، دماي کانوپي (CT)، سرعت تنفس خاک (SRR)، درصد کلونيزاسيون طول ريشه (RLCP)، طول مخصوص ريشه (SRL)، درصد نيتروژن، فسفر و پتاس گياه، عملکرد ماده خشک (DM)، عملکرد دانه(SY)  و شاخص سطح برگ (LAI) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که اثر نظام هاي زراعي بر CT معني دار بود، به طوريکه کمترين CT مربوط به نظام اکولوژيک بود و از اين نظر، بين نظام هاي اکولوژيک با کم نهاده و پرنهاده با متوسط نهاده، تفاوتي وجود نداشت. نتايج مشابهي براي اثر انواع ميکروارگانيزم بر CT مشاهده شد.  SRR وRLCP  تحت تاثير نظام هاي زراعي قرار نگرفت، ولي اثر انواع ميکروارگانيزم بر SRR معني دار بود، و بيشترين SRR در اثر تلقيح دوگانه و بالاترين RLCP مربوط به تلقيح دوگانه و تلقيح باکتريايي بود. بيشترين SRL در تلقيح قارچي و تلقيح باکتريايي حاصل شد. اثر نوع ميکروارگانيزم بر درصد فسفر و پتاس گياه معني دار نبود. کمترين درصد نيتروژن گياه در تيمار تلقيح قارچي حاصل شد و بين سه تيمار ديگر از اين نظر تفاوتي وجود نداشت. بيشترين همبستگي بين DM و LAI  وجود داشت، همچنين بين DM و SY، عدد کلروفيل متر، RLCP، ارتفاع بوته و قطر ساقه همبستگي مثبت و معني دار به دست آمد. وجود رابطه مثبت و معني دار بين RLCP و LAI، بيانگر اين است که هر عاملي که سبب افزايش RLCP شود،LAI  و به تبع آن DM و SY را افزايش خواهد داد. وجود رابطه مثبت و معني دار بين SRL و SY مي تواند حاکي از اثر مثبت به کارگيري ميکروارگانيزم ها در اين تحقيق باشد. آناليز مدل رگرسيوني حاکي از آن است که SY به طور معني داري (R=0.86**) توسط متغيرهاي LAI، CT، عدد کلروفيل متر،SRL  و تعداد بلال کنترل مي شود. کاهش عملکرد دانه نظام اکولوژيک نسبت به پرنهاده ۱۰ درصد بود. برتري نظام اکولوژيک نسبت به پرنهاده در مورد صفاتي از قبيل LAI، عدد کلروفيل متر،CT  و SRL قابل توجه بود و از نظرساير صفات تفاوت قابل ملاحظه اي مشاهده نشد. به طور کلي نتايج اين آزمايش نشان داد که ترکيب نظام هاي کم نهاده و اکولوژيک و تلقيح توام ميکوريزا و باکتري هاي آزادزي تثبيت کننده نيتروژن، مي تواند جايگزين مناسبي براي کودهاي شيميايي و نظام هاي پرنهاده باشد.