سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد فرحوش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
علی رحمتی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد جعفری – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
حبیب امیر حلاجی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده:

این طرح تحقیقاتی بر اساس آزمایش فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی روی ذرت هیبرید ۷۰۴ در ۳ تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی ۴ سطح کودهای فسفز: a1، کود گرانوله + ۵۰ % فسفر شیمیایی ، a2: کود بارور + ۵۰ % فسفر شیمیایی a3: کود گرانوله +کود بارور + ۵۰ % فسفر شیمیایی و a4: صد درصد فقر شیمیایی . فاکتور B شامل ۴ سطح کودهای نیتروژنه : b1: کود ازتوباکتر + ۵۰ % نیتروژن شیمیایی b2: کود نیتروکسین + ۵۰ % نیتروژن شیمیا یی، b3: کود ازتوباکتر + کود نیتروکسین + ۵۰ % نیتروژن شیمیایی به صورت اوره و b4: صد درصد نیتروژن شیمیایی به صورت اوره . با توجه نتایج بین تیمارهای کود فسفات در صفات عملکرد ، وزن خشک اندام های هوایی و شاخص برداشت در ۵% اختلاف معنی داری وجود داشت و در بین تیمارهای کو د نیتروژن در صفات وزن خشک اندام های هوایی در ۵% و وزن هزار دانه ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت. اثرات متقابل فسفر و نیتروژن بر صفات عملکرد ، وزن خشک اندام های هوایی و شاخص برداشت در ۵% و وزن هزار دانه ۱% اختلاف معنی داری به دست آمد. در بین ترکیب تیمارهای فسفر و نیتروژن همراه با کود بیولوژیک بیشترین عملکرد مربوط به تیمار A3B3 با میانگین عملکرد ۱۹۵۱ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد مربوط به تیمار A4B2 با میانگین ۱۰۶۵۱ کیلوگرم در هکتار بود.