سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
خدیجه روستایی – آموخته کارشناسی تولیدات گیاهی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از شاخص های فیزیولوژیک مهم که می توان از آن جهت گزینش ارقام مقاوم به خشکی سود جست اندازه گیری میزان پایداری غشاء سلول است. این آزمایش جهت بررسی تأثیر کاربرد مصرف پلیمرهای سوپرجاذب و کود دامی بر م یزان پایداری غشا ء سلول در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ تحت شرایط تنش خشکی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واقع در منطقه زرقان اجرا شد . تیمارها شامل ترک یب رژیمهای آبیاری در سه سطح به عنوان فاکتور اصلی و سطوح مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب در شش سطح به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد که پایداری غشاء سلول با افزایش شدت تنش افزایش یافت. همچنین پایداری غشا ء سلول تحت تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب قرار گرفت به طوری که با افزایش میزان کود دامی درصد پایداری غشاء کاهش یافت.