سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید داوود سجادیان – کارشناس شرکت کشاورزی برکت جوین
سید غلامرضا احمدی – کارشناس شرکت کشاورزی برکت جوین
مجید عنابستانی – کارشناس شرکت کشاورزی برکت جوین
علی رضا احمدی – کارشناس شرکت کشاورزی برکت جوین

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر کاربرد آخر فصل کود نیتروژن (اوره) بر خواص ک می و کیفی چغندر قند آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه شرکت کشاورزی برکت جوین به اجرا درآمد . تیمارها شامل سه سطح کود اوره ۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و دو زمان متفاوت برداشت به فاصله دو هفته از یکدیگر و بود . نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار کود بر عملکرد و تاثیر منفی و معنی دار آن بر عیار و درصد قند خالصبود، اما بر تولید قند خالص بی تاثیر بود که دلیل آن احتمالا جذب بیشتر آب توسط ریشه به دلیل مصرف کود و کاهش غلظت ساکارز و در نتیجه کاهش عیار و درصد قند خالص و افزایش عملکرد بود.