سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان مهر – دانشچوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی , دانشگاه علم و
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فروتیتانیوم یکی از افزودنیهای مهم در صنایع آهن و فولاد به شمار م یآید. یکی از روشهای تولید فروتیتانیوم احیاء آلومینوترمیک ایلمنایت است. این روش علیرغم مصرف پایین انرژی, با توجه به مصرف بالای آلومینیوم و پایین بودن راندمان, روش چندان ارزان قیمتی در مقایسه با روشهای دیگر نمی باشد. انتظار م یرود بتوان از طریق اعمال کار مکانیکی, راندمان تولید آلومینوترمیک فروتیتانیوم را افزایش داده و در نتیجه هزینه ها را کاهش داد. در این پژوهش تاثیر کار مکانیکی بر سنتز آلومینوترمیک فروتیتانیوم از کنسانتره ایلمنایت و آلومینیوم, در محدوده زمانی ۲ تا ۱۰۰ ساعت کار مکانیکی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان م یدهد که واکنش آلومینیوم با ایلمنایت برای تشکیل فروتیتانیوم تا زمان ۱۰ ساعت اعمال کار مکانیکی انجام نگرفته است ولیکن پس از ۵۰ ساعت کار مکانیکی, در الگوی پراش پرتو X محصول، فازهای ایلمنایت و الومینیوم مشاهده نگردیده است و در مقابل فاز Al2O3 تشکیل شده است که هر دو می توانند نشان دهنده انجام واکنش آلومینوترمیک باشند. اعمال کار مکانیکی بیش از ۵۰ ساعت تنها به ریز دانه تر شدن محصول واکنش منجر گردیده است.