سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی هادی – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا کمالی – استادیار مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید محمد مهدی هادوی – دانشیار مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثر کارگرم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی دمای بالای آلیاژ بین فلزی IC-221M می باشد. در این راستا پس از تولید آلیاژ به روش ذوب و ریخته گری مطابق استاندارد ASTM A1002-99، چهار نوع عملیات پرس گرم در دمای ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد در دما و میزان کرنش اعمالی متفاوت انجام شد. همچنین دو عملیات پرس گرم دو مرحله ای نیز طراحی و بر روی نمونه های آلیاژ تولیدی اعمال شد. پس از کار گرم، نمونه ها از منظر ریز ساختاری و خواص مکانیکی دمای بالا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد با اعمال کارگرم با نرخ کرنش کم، مقدار مناطق یوتکتیکی موجود در ریز ساختار ریختگی کاهش می یابد. از طرفی خواص مکانیکی دمای بالای آلیاژ نسبت به حالت ریختگی بهبود می یابد. همچنین مشخص شد، فرآیند پرس گرم دو مرحله ای از طریق مکانیزم تبولر مجدد دینامیک باعث تغییر ماهیت ریز ساختار و بهبود قابل توجه خواص مکانیکی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد می شود.