سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا دنیویان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان گلستان
غلامرضا رنجبر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

کاشت بسیار متراکم گیاه پنبه (G. hirsutum) از طریق افزایش عملکرد و زودرسی ، باعث کاهش هزینه های زراعت این محصول می شود و بدین سبب این روش کاشت هم کنون در کشورهای توسعه یافته در حال گسترش می باشد . با این حال اطلاعات ما در مورد تراکم های بیشتر از ۶/۳ گیاه در متر مربع یا تراکم رایج در کشور ایران بسیار محدود است. بنابراین به منظور بررسی اثرات کاشت بسیار متر اکم بر صفات مهم زراعی پنبه رقم ساحل یک آزمایش فا کتوریل با روش طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مازندران اجرا گردید . روش افزایش تر اکم از طریق کاشت کپه ای انجام گرفت . فاکتورها تعداد گیاه در کپه (۱، ۳، ۵، ۷ عدد گیاه) و فواصل بین کپه ها (۲۰، ۴۰، ۶۰ سانتی متر) بود تا دامنه تر اکمی بین ۶/۳ تا ۴۳/۸ گیاه در متر مربع حاصل و مقایسه گردند . نتایج تجزیه مرکب دوساله این بررسی نشان می دهد که تیمار ۴۰×۳ (سه بوته در هر حفره کاشت با فاصله بین کپه ای ٤٠ سانتی متر) یا تر اکم ۹/۴ عدد گیاه در متر مربع درمقایسه با دیگر تیمارها توعما دارای حداکثر عملکرد الیاف و زودرسی می باشد ، در این حالت میزان افزایش عملکرد و زودرسی نسبت به تیمار شاهد (۲۰×۱) به ترتیب ٨ و ٢٠ درصد بو د. از نظر صفات کیفی الیاف نظیر طول ، یکنواختی، ظرافت و استحکام الیاف اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید.