سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساعده مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت اله پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ولی اله رامئه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی مازندران
اسماعیل یساری – استادیار دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده:

به منظور تعیین تأثیر کشت تأخیری بر صفات ک می و کیفی چند رقم کلزا آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده (در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ) با چهار تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا انجام پذیرفت . در این بررسی تاریخ های کاشت به عنوان فاکتور اصلی در پنج سطح ( ۳۰ مهرماه، ۱۰ آبان، ۲۰ آبان، ۳۰ آبان، ۱۰ آذر) و ارقام به عنوان فاکتور فرعی (شامل هایولا ۴۰۱ ، RGS003 و ساریگل یا PF) در سه سطح مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که ارقام و تاریخ های مختلف کاشت در تمام صفات مورد بررسی تفاوت کاملا معنی داری با هم داشتند . همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم به جزء در مورد میزان روغن در بقیه صفات معنی دار شد . رقم هایولا ۴۰۱ بیشترین عملکرد دانه ، درصد روغن ، عملکرد روغن و رقم ساریگل بیشترین درصد پروتئین را به خود اختصاص دادند . باتوجه به نتایج اثر متقابل ببیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن از رقم هایولا ۴۰۱ در تاریخ کاشت اول ( ۳۰ مهرماه) و بیشترین میزان پروتئین از رقم ساریگل در تاریخ کاشت پنجم ( ۱۰ آذر) به دست آمد. ضریب همبستگی بین صفات بیانگر وجود همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه با د رصد روغن (**۰/۷۷=r) ، درصد پروتئین (**۰/۷۲=r) و عملکرد روغن (**۰/۹۹=r) است.