مقاله اثر کاهش وزن بر آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و همبستگي بين آنها در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۹۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر کاهش وزن بر آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و همبستگي بين آنها در زنان چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله چاقي
مقاله آنتي اکسيدان هاي آنزيمي
مقاله کاهش وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده يگانه هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي ( BMIبالاي ۳۰) به عنوان يک عامل خطر براي بسياري از بيماري ها مطرح است. برداشت راديکال هاي آزاد توسط آنتي اکسيدان ها از طريق واکنش هاي آنزيمي و غير آنزيمي انجام مي شود. اين تحقيق از نوع کارآزمايي باليني (Clinical trial) است و به منظور بررسي اثر کاهش وزن بر آنتي اکسيدان هاي آنزيمي و همبستگي بين آنها انجام شده است.
روش ها: با اخذ رضايت نامه کتبي براي گردآوري داده ها، از پرسشنامه هاي اطلاعات عمومي و تن سنجي و ۲۴ ساعت يادآمد خوراک ۳ روز قبل و بعد از مداخله براي برآورد مقدار ريزمغذي و درشت مغذي دريافتي از غذا و توصيه هاي رژيم غذايي با انرژي محدود به مقدار ۱۰۰۰-۵۰۰ کيلوکالري کمتر از کالري مصرفي در قبل از مداخله براي کاهش وزن حدود ۱۰ درصد روي ۳۰ نفراز زنان چاق سالم ۵۰ – ۱۹ سال استفاده شد. براي اندازه گيري آنتي اکسيدان هاي آنزيمي در RBC، قبل و بعد از کاهش وزن، ۱۰ ميلي ليتر خون از نمونه ها گرفته و به روش آنزيمي و کيت آزمايش شدند.
نتايج: ميانگين هاي گلوتاتيون ردوکتاز (GR) و کاتالاز (CAT) بعد از کاهش وزن، افزايش معني داري (P<0.01) داشت و ميانگين هاي سوپراکسيد ديسموتاز ( (SODو گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) تغيير معني داري نداشت. بر اساس ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي وابسته (GPX, CAT, GR, SOD) افراد مورد بررسي بعد از مداخله، بين متغيرهاي وابسته SOD با GPX درسطح P<0.001 و r=0.618، و بين SOD با CAT در سطح P<0.05 و r=0.424 همبستگي معني داري وجود داشت. همچنين بين GPX با CAT با P=0.003 و r=0.527، و بين CAT با GR در سطح P<0.05 و r=0.366 همبستگي معني داري بعد از مداخله وجود داشت.
نتيجه گيري: کاهش وزن حدود ۱۰% مي تواند اثر قابل توجهي در بالا بردن آنزيم هاي آنتي اکسيداني در زنان چاق داشته باشد و امکان افزايش بيشتر آنزيم هاي آنتي اکسيداني و همبستگي بين آنها با کاهش وزن و کاهش نمايه توده بدن تا حد نرمال در افراد چاق وجود دارد.