مقاله اثر کاپسايسين بر هيستوپاتولوژي پالپ گربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر کاپسايسين بر هيستوپاتولوژي پالپ گربه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپسايسين
مقاله التهاب
مقاله پالپ
مقاله سد عاجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمجيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوسيدگي دنداني شايعترين راه تهاجم ميکروب ها به پالپ و ايجاد عفونت پالپ مي باشد، مواد زيادي بعنوان ماده دارويي پالپ تراپي پيشنهاد شده اند که هيچ يک تابه حال يک ترميم پارسيل خوب کرونالي را فراهم نکرده اند. لذا اين مطالعه بمنظور بررسي اثر ضد التهابي کاپسايسين موضعي برروي پالپ دندان گربه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۲۴ دندان نيش گربه از جنس Domestic Short Hair به وزن تقريبي ۴-۳ کيلوگرم انجام شد. بعد از بي هوشي گربه ها بوسيله کتامين، دندانها ۳ ميليمتر بالا تر از cementoenamel junction (CEJ) قطع و در شرايط استريل اکسپوز انجام شد. دندانها به ۲ گروه تقسيم شدند. در گروه اول (I) به عنوان گروه کنترل، پالپ اکسپوز شده با زينک – اکسايد اوژنول پوشيده شد. در گروه دوم (II) پالپ دندان با کاپسايسين پوشش داده شد (گروه آزمايش). همه حفرات با سمان گلاس اينومر (Fuji IX) پر شدند. حيوانات در هفته ۱، ۲ و ۴ کشته شدند. سپس چهار دندان کانين جهت بررسي هيستوپاتولوژيک خارج شدند. پس از تهيه متقاطع سريال به ضخامت ۶ ميکرون موازي محور طولي دندانهاي نيش مقاطع بافتي به روش هماتوکسيلين – ائوزين رنگ آميزي شده و توسط ميکروسکوپ نوري مشاهده و از نظر شدت التهاب و نکروز قرار گرفتند.
يافته ها: نشانه هاي نکروز در گروه زينک – اکسايد اوژنول طي هفته هاي ۱ و ۲ و ۴ به طور معني داري کاهش يافت (p=0.026) در گروه کاپسايسين پرخوني در طي هفته ۱، ۲ و ۴ به طور معني داري کاهش يافت (p=0.019). در مقايسه اثر دو دارو بر روي پالپ درهفته ۴ و کل هفته ها، نشانه هاي نکروز در گروه کاپسايسين به طور معني داري افزايش يافت (p=0.039) و (p=0.029) .دو گروه تفاوتهايي در تشکيل سد عاجي، نوع پاسخ التهابي و تغييرات بافت نرم نشان دادند که اين تفاوتها از لحاظ آماري معني دار نبودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که کاپسايسين مي تواند موجب کاهش شدت التهاب شود ولي در تشکيل سد عاجي بي اثر مي باشد.