سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروانه ایرانمنش – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جا
تجبر ناصر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جا
دانیل فروشارت – مرکز ملی تحقیقات علوم (CNRS) گرنوبل، فرانسه

چکیده:

در این تحقیق اثر نشاندن کبالت به جای آهن بر انبساط گرمایی و مغناطوتنگش ناهمسانگرد ترکیب Nd6Fe12Cu بررسی شد. اندازه گیری های مغناطوتنگش در راستای موازی (λl) و عمود (λt) بر میدان تا ۱/۵T و در گستره دمایی ۸۰K تا دمای اتاق با استفاده از روش پیمانه کرنشی انجام پذیرفت. منحنی های مغناطوتنگش نشان می دهند که مقدار آن برای هر دو ترکیب کوچک و منفی است. در نمونه کبالت دار اندازه مفناطوتنگش ناهمسانگرد کمتر از نمونه بدون کبالت است که این بیانگر کاهش ناهمسانگری در حضور کبالت است. از طرفی میدان ناهمسانگردی دو زیر شبکه Nd و Fe دارای علامت مخالف یکدیگرند و با افزایش دما اثرات یکدیگر را از بین می برند و با افزایش میدان پدیده قفل شدگی حوزه های مغناطیسی از بین می رود.