سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد قنبری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
ابوالفضل توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
ملک مسعود احمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شهرستان شیروان
مصطفی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی کشت مخلوط ارزن و لوبیا و اثر آن بر کنترل علف های هرز آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشارزی شهرستان شیروان انجام گرفت . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد . عامل اصلی شامل ۴ مقدار مختلف کودی: یعنی ع دم کوددهی (A1)، ۱۰۰ درصد کود شیمیایی (A2)، و ۱۰۰ درصد کود دامی (A3) و ۵۰ درصد کود دامی + ۵۰ درصد کود شیمیایی (A4) و عامل فرعی شامل نسبت های کاشت در پنج سطح: کشت خالص ارزن (B1)، کشت خالص لوبیا (B2) و ۷۵% ارزن+ ۲۵% لوبیا (B3)، ۲۵% ارزن+۷۵% لوبیا (B4) و ۵۰% ارزن + ۵۰% لوبیا (B5) بودند که از طریق روش جایگزینی اعمال گردیدند . نتایج حاصله نشان داد که بالاترین میزان مجموع عملکرد علوفه خشک دو گیاه ارزن و لوبیا از کشت خالص ارزن و کشت های مخلوط B3 و B5 به همراه دادن % ۱۰۰ کود شیمیایی حاصل گردید . همچنین همین تیمار ها قاد ر به کنترل مؤثر علف های هرز در مزرعه بودند.