سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا دهقان نیری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
محمد رضا روستا نژاد – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
محمد مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم کشت مخلوط و تک کشتی بر عملکرد دانه جو بهار ه و گاودانه آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با استفاده از روش های افزایشی و جایگزینی درقالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار های مورد استفاد شامل کشت خالص از هر دو گونه و کشت مخلوط دوگونه به صورت سری های افزایشی وجانشینی درنسبت های تراکمی مختلف بودند . نتایج آزمایش نشان داد که مخلوط های افزایشی نسبت به مخلوط های جایگزینی و تک کشتی از نظر عملکرد دانه و LER برتری داشتند . همچنین در این آزمایش LER برای تمام مخلوط ها بزرگتر از واحد بود که نشان دهنده برتری کارآیی استفاده از واحد سطح نسبت به تک کشتی ها است. از نظر رقابتی، جو گیاهی غالب و گاودانه مغلوب بود.