مقاله اثر کشش آغازين (Prestretching) بر کاهش نيروي زنجيرهاي الاستومري مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر کشش آغازين (Prestretching) بر کاهش نيروي زنجيرهاي الاستومري مصنوعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجير الاستومري مصنوعي
مقاله کشش
مقاله پيش کشش
مقاله کاهش نيرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورسياح عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ضعف بنيادين زنجيرهاي الاستيکي در وارد کردن نيرو، کاهش سريع نيروي آنها است. کشش آغازين به عنوان يکي از راه هاي مفيد در کم کردن کاهش نيروي اين الاستيک ها پيشنهاد شده است. اما مستندات در ارتباط با مقدار و روش کشش آغازين متفاوت مي باشد.
هدف: اين پژوهش، براي بررسي اثر کشش آغازين بر کم کردن کاهش نيروي زنجيرهاي الاستومري مصنوعي طرح ريزي شد.
مواد و روش: در اين پژوهش آزمايشگاهي در آغاز، زنجيرهاي الاستومري مصنوعي به دو گروه بخش شدند. ۱٫ شاهد (پره استرچ نشده)، ۲٫ گروه آزمايش (پره استرچ شده). گروه هاي آزمايش تا ۳۳، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد طول آغازين پره استرچ شدند. ۴ گروه شاهد و ۱۶ گروه آزمايش از ۴ شرکت ارزيابي گرديد. نمونه هاي گروه آزمايش با سرعت ۳۰ ميلي متر در دقيقه پره استرچ شدند. سپس، به مدت ۵ ثانيه در همين طول تحت کشش نگه داشته شدند. پس از آن همه نمونه هاي گروه آزمايش تا طول ۲۵ ميلي متر کشيده و در اين طول بر روي فريم، ثابت گرديدند. سپس، فريم ها در آب ۳۷ درجه سانتي گراد قرار گرفتند. نيروي آنان در زمان هاي صفر، يک ساعت، ۲۴ ساعت، يک و سه هفته پس از آغاز کشش (وارد کردن نيرو) اندازه گيري شد. داده ها با آزمون هاي آماري گرين هاوس-گيستر (Greenhouse-Geisser) و آنوا (ANOVA) و فريدمن (Friedman) واکاوي گرديد.
يافته ها: کاهش نيروي زنجير الاستومري مصنوعي در طي زمان در همه ۲۰ گروه رخ داد(p<0.01) . سريع ترين کاهش نيرو (نزديک به نصف کل کاهش نيرو) در يک ساعت نخست رخ داد ولي با گذشت زمان سرعت کاهش نيرو کمتر شد. در همه گونه هاي زنجير الاستومري مصنوعي مورد بررسي، کاهش نيروي گروه آزمون در طول ۲۰۰ درصد کشش آغازين از گروه شاهد کمتر بود (۰٫۰۰۱ تا p<0.01).
نتيجه گيري: از آنجا که طول هاي متفاوت کشش آغازين بر گونه هاي زنجير الاستومري مصنوعي توليد شرکت هاي گوناگون اثرات متفاوت دارد بايد طول کشش آغازين مناسب براي هر گونه زنجير الاستومري مصنوعي تعيين شود.