سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز یوسفوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمائی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
هوشنگ قمرنیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورز دانشگاه رازیس
میرخالق ضیاءتبار احمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل مربوط به ساماندهی رودخانه ها میزاتن آورد رسوب و مشکل رسووبگذاری در مخزن سدهای ساخته شده بر روی آنها می باشد. با توجه به اینکه بیشتریسن میزان حمل رسوب در زمانهای سیلابی و پر آبی رخ می دهد، اندازه گیری رسوب در مواقع سیلابی و پرآبی ضروری می باشد. حجم زیاد رسوبات و برآورد دقیق تر میزان رسوب خروجی، ما را به تفکر برای ارائه راه حلهایی رهنمون می کند. در این تحقیق مقدار رسوب انتقالی در خروجی حوزه به کمک معادله انتقال رسوب QS=aQWb و با آزمون ۳ مدل با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی برآورد شده است. در مدلی که داده های رسوب اندازه گیری شده بر اساس زمان اندازه گیری به داده های ماههای پرآب و کم آب تقسیم شده اند، میانگین مربعات خطا نسبت به سایر مدلها کمتر بوده و به عنوان مدل بهینه انتخاب گردیده است. همچنین بیشترین میانگین مربعات خطا مربوط به مدلی است که در آن تفکیک داده ها صورت نگرفته و تنها یک رابطه رگرسیونی بین تمامی مقادیر دبی رسوب و دبی جریان برقرار گردیده است.