مقاله اثر کلرامفنيکل بر مقدار آلکالوئيدهاي آتروپين و اسکوپولامين در گياه .Datura stramonium L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر کلرامفنيکل بر مقدار آلکالوئيدهاي آتروپين و اسکوپولامين در گياه .Datura stramonium L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتروپين
مقاله اسکوپولامين
مقاله کلرامفنيکل
مقاله Datura stramonium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري هيبت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت آتروپين و اسکوپولامين به عنوان داروهايي با منشا طبيعي، هدف از اين تحقيق بررسي اثر کلرامفنيکل (به عنوان يک وقفه دهنده سنتز پروتئين) در افزايش احتمالي سنتز آلکالوئيدهاي آتروپين و اسکوپولامين در گياه داتوره (Datura stramonium L.) مي باشد.
روش: پس از کشت تخم گياه در چهار کرت مساوي در مزرعه آزمايشي دانشکده، غلظت هاي مختلف کلرامفنيکل (۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ واحد در ميليون) و آب به ترتيب در سه کرت نمونه و يک کرت شاهد و در طي ۱۸ هفته به صورت هفته اي يک بار به گياه پاشيده شد. هفته اي يک بار پس از نمونه برداري از اندام هاي مختلف گياه، مراحل استخراج، جداسازي و خالص سازي آلکالوئيدها انجام شد. با استفاده از روش کروماتوگرافي لايه نازک تهيه اي، دو آلکالوئيد به صورت خالص تهيه شدند و پس از تاييد ساختمان شيميايي آنها با روش هاي اسپکتروسکوپي (۱۳CNMR، UV، IR و Mass)، تعيين مقدار کمي با اسپکتروسکوپي ماوراء بنفش انجام شد.
يافته ها: حداکثر مقدار آلکالوئيدها در هفته دهم بررسي يعني پيش از گل دهي بود. بهترين نتيجه در افزايش غلظت آلکالوئيدهاي موردنظر با استفاده از افشانه حاوي غلظت ۲۰۰ppm از کلرامفنيکل حاصل شد. کلرامفنيکل با اين غلظت، مقادير آتروپين و اسکوپولامين را در کل گياه به ترتيب به ميزان ۱۱۰ و ۱۰۰ درصد، نسبت به کنترل افزايش داد (P<0.005).
نتيجه گيري: تعيين نسبت اسکوپولامين به آتروپين نمايانگر کاهش واضح اين نسبت با گذشت زمان بود که مرحله گل دهي را مي توان به عنوان مرزي درنظر گرفت که قبل از آن اسکوپولامين و پس از آن آتروپين آلکالوئيد در گياه غالب مي باشند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که افزايش دسترسي به اسيدهاي آمينه، به دنبال وقفه سنتز پروتئين ها، مي تواند باعث افزايش سنتز آلکالوئيدها شود.