مقاله اثر کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و آفتابگردان در يک خاک آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم توسط کلزا و آفتابگردان در يک خاک آلوده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه پالايي
مقاله آفتابگردان
مقاله کلزا
مقاله کلريد پتاسيم و جذب کادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ثواقبي فيروزآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرحبخش حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از گياهان براي پالايش خاک هاي آلوده به فلزات سنگين راهکاري اقتصادي، ارزان و موثر مي باشد. اين پژوهش به منظور بررسي تاثير کلريد پتاسيم بر جذب کادميوم و ارتقاي گياه پالايي آن توسط کلزا (Brassica napus L.)  و آفتابگردان (Helianthus Annuus L.)، در يک خاک آلوده به کادميوم (Cadmium) منطقه انگوران استان زنجان اجرا شد. در طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار، چهار سطح پتاسيم (صفر(شاهد)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم K2O  در کيلوگرم خاک به صورتKCl ) به کار رفت و رقم هيبريد آذر گل آفتابگردان و دو صفر کلزاي بهاره به طور جداگانه کشت گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تيمارهاي KCl اثرات معني داري (P<0.01) بر توليد ماده خشک ريشه و اندام هوايي، غلظت، جذب و فاکتور انتقال کادميوم (TF)، داشتند. بيشترين مقدار جذب کادميوم توسط آفتابگردان (۸۴٫۵۷ ميکروگرم در گلدان) و کلزا (۶۴٫۱۰ ميکروگرم در گلدان) با مصرف ۲۰۰ ميلي گرم K2O در کيلوگرم خاک به دست آمد. فاکتور انتقال کادميوم در کلزا (۲٫۵) بزرگتر از آفتابگردان (۱٫۶) شد. بنابراين بر اساس نتايج آزمايش گلداني و تجزيه هاي آزمايشگاهي اين گياهان براي گياه جذبي کادميوم در فناوري گياه پالايي مناسب مي باشند و مصرف KCl نيز مي تواند کارايي گياه پالايي خاک آلوده به کادميوم را بهبود بخشد. بررسي هاي بيشتر در شرايط مزرعه مفيد خواهد بود و توصيه مي گردد.