سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی اثر کلرید سدیم بر فاکتورهای رویشی و غلظت کلر، سدیم و پتاسیم برگ، ساقه و ریشه ارقام سوپر استراین، پلترو، هامرا، محلی و وحشی گوجه فرنگی، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در گلخانه انجام شد. دانهالهای ارقام فوق در گلدانهای ۵ لیتری حاوی خاک غالب منطقه جهرم با خصوصیات خاک آهکی نشاء گردید و بمدت ۲ ماه تحت تنش شوری به صورت آب آبیاری حاوی غلظت های صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی مول در لیتر کلرید سدیم قرار گرفتند. در پایان آزمایش، طول گیاه، میزان کلروفیل، وزن تر و خشک برگ و ساقه و مقادیر کلر، سدیم و پتاسیم در برگ، ساقه و ریشه اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بطور کلی شوری تا سطح ۴۰ میلی مولار اثر معنی دار بر فاکتورهای اندازه گیری شده نداشت ولی با افزایش سطح شوری، فاکتورهای اندازه گیری شده به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. براساس نتایج بطور کلی می توان گفت که در بین ارقام مورد آزمایش، رقم پلترو از توان بالائی در تحمل به شوری برخوردار بوده و جهت مناطق با کیفیت پائین آب آبیاری قابل توصیه می باشد.