مقاله اثر کلسيتريول بر کنترل قند و ليپيد در بيماران ديابتي نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۱۳ تا ۵۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر کلسيتريول بر کنترل قند و ليپيد در بيماران ديابتي نوع دو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله ويتامين دي
مقاله کلسيتريول
مقاله فشار خون
مقاله ليپيد
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنكداران شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: افخمي زاده مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود ويتامين D از مسايل شايع اپيدميولوژيک است که مي تواند با سندروم متابوليک، ديابت نوع ۲ و هم چنين مقاومت به انسولين مرتبط باشد. هدف اين پژوهش، بررسي اثر درماني فرم فعال ويتامين D خوراکي (کلسيتريول) بر کنترل قند و ليپيد بيماران ديابتي نوع ۲ بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي در بيمارستان قائم مشهد انجام شد. ۵۸ بيمار ديابتي نوع ۲ انتخاب شدند. بيماران مورد درمان با کلسيتريول به ميزان ۰٫۵ ميکروگرم در روز به مدت ۸ هفته علاوه بر داروهاي پايين آورنده قند خون قرار گرفتند. معيارهاي باليني بيماران شامل وزن، فشار خون سيستولي، دياستولي و معيارهاي آزمايشگاهي شامل قند خون ناشتا، سطح انسولين، پروفيل ليپيدي، هموگلوبين گليکوزيله، کلسيم و فسفر بود، هم چنين ميزان مقاومت به انسولين با استفاده از فرمول HOMA-IR قبل و بعد از درمان بررسي و با يکديگر مقايسه شد.
يافته ها: پس از ۸ هفته درمان با کلسيتريول، گرچه ميزان قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله، کلسترول، تري گليسيريد و مقاومت به انسولين کاهش يافت، اما اين تغييرات از نظر آماري معني دار نبود(P>0.05) . تغيير سطح کلسترول LDL-و فشار خون دياستولي بيماران پس از درمان از نظر آماري معني دار بود (۰٫۰۴، P=0.02).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد درمان با کلسيتريول اثري بر کنترل قند در بيماران ديابتي نوع ۲ ندارد، ولي شايد بتواند بر کنترل سطح ليپيد ها و فشار خون در اين بيماران موثر باشد.