سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیروس منصوری فر – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
مجید امینی دهقی – استادیار گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کلسیم بر مقاومت به شوری و سرما در مرحله جوانه زنی بذرهای یونجه یکساله Medicago polymorpha cv. Santiago آزمایشی در دستگاه ژرمیناتور آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد . ابتدا بذر ها ضدعفونی شدند و سپس در محلول های با غلظت های مختلف کلرید کلسیم ( ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ملی مولار ) در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شدند . پس از ۲۴ ساعت بذرها با آب مقطر شسته شدند و سپس در یکی از ۵ غلظت ( ۰ ، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ملی مولار) محلول نمک کلرید سدیم و در یکی از دو دمای ۵ و ۱۵ درجه سانتیگراد قرار داده شدند. پس از دو هفته ، درصد جوانه زنی، تعداد جوانه های عاد ی و غیرعادی و وزن خشک و تر ساقه چه و ریشه چه ، طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت آنها تعیین شد ند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار کلسیم ، شوری، دما و اثرات متقابل آنها به صورت معنی داری روی صفات مورد بررسی موثر بود . همچنین کلسیم تاثیر مثبتی بر کاهش اثر تنش های محیطی در مرحله جوانه زنی بذر داشت.