سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جواهر زاده – دانشجوی دکتری (سازه – زلزله) هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

مطالعه حاضر ، بررسی پایداری دینامیکی پوسته های استوانه ای جدار نازک با مقطع دایره ای شکل میباشد . پوسته مورد نظر تحت اثر یک نیروی غشائی محوری قرار دارد و این نیرو بصورت دینامیکی بر لبه های استوانه وارد میشود . سطوح داخلی و خارجی استوانه فارغ از هر گونه تنش سطحی میباشند. شکل مدهای کمانشی استاتیکی پوسته را بعنوان شکل مدهای کما نش دینامیکی آن بکار م ی بندیم و مولفه زمانی حرکت از بخش هندسی آن تفکیک میشود . معادله زمانی حرکت بصورت معادله کلاسیک متیو ظاهر میشود . نشان داده میشود که بازاء نسبت های خاصی از دامنه بار دینامیکی تعدیل شده m و فرکانس هارمونیکی آن q جواب معادله متیو بشکل پریدیک با پرید ۲T و یا پریدT در م ی آیند و در صورت فقدان آن نسبت ها، جواب ها اصولا پریدیک نخواهند بود . علاوه بر آن بررسی شده است که در فضای m -q خطوط ترازی میتوان رسم کرد که برای گروهی از آنها جو اب معادله میتو پریدیک با پرید ۲T و برای گروه دیگر جواب معادله پرید یک با پرید T خواهد بود. نقاطی که در نواحی محصور به دو منحنی ۲Tو یا دو منحنی T قرار دارند . نسبت هائی از mوq بدست میدهند که بازاء آنها پوسته مورد نظر از پایداری خارج شده و دامنه تغییر مکانهای شعاعی آن به سمت ب ی نهایت میل میکند . بالعکس نقاطی که در نواحی محصور به دو منحنی یکی با پرید ۲T و دیگری با پرید T قرار دارند نسب تهائی از mوq بدست می دهند که بازاء آنها پوسته پایداری خود را تحت اثر بار غشائی محوری دینامیکی حفظ می کند.