سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مریم فتح اله زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهاره دلیل – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری روی شاخص برداشت و عملکرد دانه ی نخود (رقم ILC384) آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمار های آبیاری I2، I3، I1 و I4 (به ترتیب آبیاری پس از ۸۰، ۱۱۰، ۱۴۰ ، ۱۷۰ میلی متر تبخیراز تشتک تبخیر کلاس A) بودند. نتایج حاصل نشان داد که عملکردهای بیولوژیک و دانه به طور معنی داری تحت تأثیر آبیاری قرار گرفته است، ولی اثر آبیاری روی شاخص برداشت معنی دار نبود. میانگین های عملکرد بیولوژیک و دانه در شرایط کم آبی شدید (I4) به طور معنی داری کمتر از سایر تیمارهای آبیاری بود. اما بین تیمارهای I2، I1 و I3 از لحاظ این صفت تفاوت معنی داری وجود نداشت. بنابراین، زمانی که منابع آبی محدود است ، آبیاری گیاهان نخود با فواصل ۱۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A می تواند از افت معنی دار محصول این گیاه زراعی مهم جلوگیری نماید.