مقاله اثر کمبود دايمي انسولين بر مصرف خوراک، شاخص هاي رشد، ترکيب گوشت و فراسنجه هاي خون در گوسفند زل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر کمبود دايمي انسولين بر مصرف خوراک، شاخص هاي رشد، ترکيب گوشت و فراسنجه هاي خون در گوسفند زل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپواينسولينميا
مقاله فراسنجه هاي خون
مقاله مصرف خوراک
مقاله رشد
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي پور فريد
جناب آقای / سرکار خانم: تربتي نژاد نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قورچي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي بررسي اثر کمبود دايمي انسولين بر مصرف خوراک، شاخص هاي رشد، ترکيب لاشه و فراسنجه هاي خون در گوسفند زل، تزريق درون رگي چهار دوز صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم استرپتوزوتوسين در کيلوگرم وزن بدن به ترتيب به عنوان تيمارهاي شاهد، دوز کم، متوسط و زياد استفاده شد. ۲۰ گوسفند نر با ميانگين وزن ۱±۱۹٫۴ کيلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفي به ۴ گروه تقسيم شدند. دوره پژوهش شامل ۸ هفته متوالي بود و تزريق در پايان هفته سوم انجام گرفت. مصرف خوراک و آب و توزين دام ها به طور هفتگي اندازه گيري گرديد. نمونه هاي خون سياهرگي به طور هفتگي در حالت ناشتا جمع آوري، و فراسنجه هاي خون به روش اسپکتروفتومتري و هورمون ها به روش راديوايميونواسي اندازه گيري شد. داده ها به روش اندازه گيري هاي مکرر تجزيه گرديد. با تزريق دوز بالا، حيوانات به خاطر شرايط غيرعادي از مسير آزمايش کنار گذاشته شدند. نتايج بيانگر بروز هايپواينسولينميا در گروه دوز متوسط بود که با کاهش معني دار غلظت انسولين مشخص شد. غلظت لپتين نيز در گروه دوز متوسط از شاهد کمتر بود (P<0.05). گروه دوز متوسط افزايش معني داري در سطح گلوکز، تري گليسريدها، کلسترول، پروتئين خام، ازت اوره اي و اجسام کتوني خون نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0.05). تزريق دوز متوسط باعث پرخوري و افزايش مصرف آب شد (P<0.05) ولي به رغم افزايش مصرف خوراک، وزن بيشتري نسبت به گروه شاهد کسب نشد و ضريب تبديل خوراک بيشتر بود. درصد پروتئين و چربي خام در گوشت و کبد تفاوت معني داري بين گروه ها نداشت (P>0.05). به طورکلي، نتايج نشان داد که کاهش سطح انسولين و لپتين مي تواند مصرف خوراک را در گوسفند را بدون بهبود شاخص هاي رشد، افزايش دهد. همچنين، کاهش سطح انسولين باعث افزايش سطح گلوکز، تري گليسريدها، کلسترول، پروتئين خام، ازت اوره اي و اجسام کتوني خون مي شود ولي تاثيري بر ترکيب گوشت ندارد.