سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح صالحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج
رحمن ابن عباسی – عضو هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج
عبدالستار کاکه خانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج

چکیده:

به منظور تعیین اثر کمیت و کیفیت پروتئین جیره بر خصوصیات هضمی و تولید کمی و کیفی الیاف در بز مرخز این آزمایش بر روی ۱۵ رأس بز نر مرخز ۱۴ ماهه انجام گرفت . در این آزمایش سه
تیمار جیره ای با سطوح و کیفیت متفاوت پروتئین اعمال شد . منابع پروتئینی شامل کنجاله سویا، پودر ماهی و یونجه بوده و جیره اول و دوم دارای ۱۲ درصد پروتئین خام با منابع متفاوت پروتئین و جیره سوم دارای ۱۵ درصد پروتئین خام بود . تفاوت معنی داری در میزان ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت هضم الیاف خام بین سه گروه مشاهده نشد(۰/۰۵<P) . در مورد قابلیت هضم پروتئین خام و چربی خام بین تیمار اول و دوم تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی اختلاف تیمار سوم با تیمار اولی و دومی معنی دار بود (۰/۰۵>P) در دوره اول آزمایش (۲۸-۰ روزگی) بین میانگین تیمارهای مختلف در میزان الیاف چیده شده در ۱۰۰ سانتیمتر مربع تفاوتمعنی داری مشاهده نشد. ولی در دوره دوم (۵۶-۲۸روزگی) و دوره سوم (۸۴-۵۶ روزگی) ، آزمایش بین تیمار اول و سوم اختلاف معنی داری وجود داشت (۰/۰۵<P) ولی تیمار دوم در مقایسه با تیمار اول و سوم تفاوت معنی داری نداشت . در دوره اول آزمایش بین میانگین قطر الیاف در گروههای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد (۰/۰۵<P) . در دوره های دوم و سوم آزمایش میانگین قطر الیاف در گروه اول و دوم یکسان و گروه سوم اختلاف معنی داری با هر دو گروه داشت (۰/۰۵<P) . در این بررسی مشخص شد که بز مرخز به تغییرات کمی و کیفی جیره حساس بوده و پاسخ آن شبیه بز آنقوره می باشد . این حیوان دارای پتانسیل مناسب از نظر تولید الیاف می باشد و این تحقیق اطلاعات مناسبی را در زمینه مشخصات هضمی بز مرخز فراهم کرد.