مقاله اثر کم آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سورگوم علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر کم آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سورگوم علوفه اي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله کم آبياري
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد اثر سطوح کم آبياري بر عملکرد ارقام سورگوم علوفه اي آزمايشي طي دو سال زراعي ۸۵ و ۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به روش کرت هاي يک بار خرد شده در ۴ تکرار اجرا گرديد. تيمارها شامل چهار سطح آبياري کامل، ۸۵، ۷۰ و ۵۰ درصد نياز آبي گياه در کرت هاي اصلي و سه رقم سورگوم اسپيدفيد،KFS2  و KFS4 در کرت هاي فرعي بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين ميانگين صفات در تيمارهاي آبياري در سطح احتمال يک درصد اختلاف معني داري وجود داشت. کاهش ۴۵ درصدي ميزان آبياري سبب شد تا ارتفاع ساقه  49.4سانتي متر، تعداد پنجه در بوته ۱٫۸ عدد، شاخص سطح برگ ۳٫۸ واحد، نسبت برگ به ساقه  0.9درصد، عملکرد علوفه تر و خشک به ترتيب ۳۹٫۴ و ۸٫۵ تن در هکتار نسبت به آبياري کامل کاهش يابند. در بين ارقام، رقم اسپيدفيد با  89.5سانتي متر ارتفاع ساقه و  2.2درصد نسبت برگ به ساقه نسبت به ساير ارقام برتر بود و رقم KFS2 در رده بعدي قرار گرفت. اثرات متقابل آبياري در رقم نيز از نظر عملکرد علوفه  تر و خشک به ترتيب در سطح احتمال پنج و يك درصد اختلاف معني داري داشت. مقايسه ميانگين  ها نشان داد که با افزايش شدت تنش، ميانگين صفات ذکر شده کاهش، همچنين در کليه سطوح آبياري رقم اسپيدفيد نسبت به ساير ارقام مورد مقايسه برتري داشت. لذا، در صورت کمبود آب مي توان با اعمال ۱۵ تا ۳۰ درصد کم آبياري و کاشت رقم اسپيدفيد عملکرد اقتصادي در حد انتظار توليد نمود.