مقاله اثر کم آبياري در دوره رشد زايشي بر انتقال مجدد ماده خشک چهار رقم آفتابگردان (.Helianthus annus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۲۲ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر کم آبياري در دوره رشد زايشي بر انتقال مجدد ماده خشک چهار رقم آفتابگردان (.Helianthus annus L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله كم آبياري
مقاله کارآيي انتقال مجدد و مشارکت انتقال مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي كاخكي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کم آبياري در مرحله زايشي بر انتقال مجدد ماده خشک ارقام آفتابگردان، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا انجام شد. آبياري در شش سطح: آبياري كامل (شاهد)، کم آبياري با عدم آبياري در مراحل غنچه دهي، گلدهي، دانه بندي، غنچه دهي + دانه ‌بندي و گلدهي + دانه بندي بود. در اين آزمايش از چهار رقم آفتابگردان آذرگل، آلستار، آليسون و يوروفلور استفاده شد. نتايج نشان داد که بيشترين عملکرد دانه با ۷۵٫۱ گرم در بوته از رقم يوروفلور با آبياري كامل به دست آمد. كمترين کاهش عملکرد در تيمار كم آبياري در مرحله دانه بندي حاصل شد. رقم آليسون با كم آبياري در مرحله دانه بندي، رقم آلستار با كم آبياري در مراحل گلدهي و دانه بندي و سپس رقم يوروفلور با كم آبياري در مرحله دانه بندي به ترتيب با ۲۲٫۶، ۲۲٫۴ و ۲۲٫۱ گرم در بوته، بيشترين مقدار انتقال مجدد ماده خشک را داشتند. ذخاير ساقه نقش موثرتري از نظر کارآيي و مشارکت انتقال مجدد ماده خشک در پرشدن دانه در تيمارهاي کم آبياري داشت. بيشترين ميزان كارآيي و مشاركت انتقال مجدد در رقم آلستار با كم آبياري در مرحله گلدهي و مرحله دانه بندي (به ترتيب ۵۵٫۸ و ۵۰٫۴درصد) برآورد گرديده و رقم آذرگل در تيمار كم آبياري در مرحله غنچه دهي از كارآيي و مشارکت کمتري برخوردار بود. بر اساس نتايج اين آزمايش ميزان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام آفتابگردان در شرايط کم آبياري در مرحله دانه بندي، بيشتر از ساير مراحل بوده و در نتيجه ميزان کاهش عملکرد نيز کمتر بوده است.