مقاله اثر کم آبياري در مراحل مختلف فنولوژيکي رشد و نمو ميوه بر عملکرد بادام رقم مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر کم آبياري در مراحل مختلف فنولوژيکي رشد و نمو ميوه بر عملکرد بادام رقم مامايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله کم آبياري
مقاله مراحل فنولوژيكي
مقاله رشد و نمو ميوه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: تاتاري ورنوسفادراني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کم آبياري در طي مراحل مختلف فنولوژيکي رشد و نمو ميوه بر عملکرد بادام رقم مامايي، اين پژوهش به صورت چهار آزمايش جداگانه انجام شد. تيمارها کم آبياري در هر آزمايش شامل T1 (آبياري كامل با توجه به نياز آبي گياه، %۱۰۰=(ETc، T2 (آبياري با ۸۰ در صد نياز آبي گياه، %۸۰=ETc)،T3  (آبياري با ۴۰ درصد نياز آبي گياه، %۴۰=ETc) وT4  (بدون آبياري) بودند. تيمارهاي کم آبياري در آزمايش اول، از زمان تمام گل تا ۶۰ روز پس از آن، در آزمايش دوم از ۶۰ روز تا ۹۰ روز پس از تمام گل و در آزمايش سوم از ۹۰ تا ۱۵۰ روز پس از تمام گل (زمان برداشت)، هر يک به طور جداگانه در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در دو سال زراعي اعمال شدند. در آزمايش چهارم که در قالب آزمايش كرت هاي خرد شده اجرا گرديد، مراحل مختلف فنولوژيکي رشد و توسعه ميوه شامل مراحل رشد ميوه، رشد مغز، دوره قبل از برداشت و دوره پس از برداشت، به عنوان کرت هاي اصلي و تيمارهاي کم آبياري به عنوان کرت هاي فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که تيمارهاي كم آبياري در آزمايش اول (مرحله رشد ميوه) باعث کاهش معني دار اندازه ميوه و افزايش ريزش ميوه و در آزمايش دوم (مرحله رشد مغز) باعث کاهش وزن تر ميوه و وزن تر و خشک مغز گرديد، اما در آزمايش سوم تاثير معني داري بر خصوصيات ميوه و مغز نداشت. در آزمايش چهارم، با کاهش آب آبياري ميزان تراكم گل و درصد تشكيل ميوه اوليه و نهايي کاهش يافت و در نهايت باعث کاهش عملکرد محصول در سال بعد گرديد. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد كه کم آبياري در مراحل سوم و چهارم (مراحل قبل از برداشت و بعد از برداشت) بيشترين تاثير را بر کاهش ميزان گلدهي سال بعد داشت.