سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید دهقانزاده – عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی نراق
محمد رضا خواجه پور – دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج
علی سلیمانی – استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کم آبیاری بر تجمع پرولین ، قندهای آزاد محلول ، پتاسیم و محتوای نسبی آب برگ در مرحله گرده افشانی سه رقم گندم نان ، آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ به صورت کرت های خرد شده ، با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل آبیاری پس از ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی، قدس و بک کراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری پس از ۷۰ و ۹۰ میلی متر تبخیر ، از نظر مقدار پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری نداشتند ، ولی افزایش معنی داری در درصد پتاسیم مشاهده شد. افزایش فاصله آبیاری از ۹۰ به ۱۱۰ میلی متر تبخیر سبب افزایش معنیدار مقادیر پرولین و قندهای آزاد محلول شد ولی تاثیری بر درصد پتاسیم ند اشت. ارقام مورد مطالعه از نظر مقدار تجمع پرولین و قندهای آزاد محلول تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند، به طوری که ارقام قدس و بک کراس روشن بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر تجمع پرولین بودند . بین محتوای نسبی آب برگ در ارقام و مقدار پرولین ، درصد قندهای آز اد محلول و درصد پتاسیم ارقام ، همروندی مثبتی مشاهده شد . رقم قدس که دارای بالاترین مقدار پرولین ، درصد قندهای آزاد محلول و درصد پتاسیم بود ،محتوای نسبی آب برگ بیشتری داشت و این امر سبب شد که تعداد دانه در سنبله بیشتری داشته باشد.