سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید دهقانزاده – عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی نراق
محمد رضا خواجه پور – دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج
علی سلیمانی – استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کم آبیاری بر حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن سه رقم گندم نان آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ به صورت کرت های خرد شده ، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل آبیاری پس از ۷۰، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی ، قدس و بک کراس روشن بودند . نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری تاثیر معنی داری بر حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن داشتند . با افزایش فاصله دو آبیاری از ۷۰ به ۹۰ میلیمتر تبخیر تجمعی ، مقادیر حر کت مجدد ماده خشک و نیتروژن افزایش معنیداری یافت. افزایش فاصله دو آبیاری از ۹۰ به ۱۱۰ میلیمتر تبخیر تجمعی، سبب افزایش معنیدار حرکت مجدد ماده خشک شد ولی بر حرکت مجدد نیتروژن تاثیر معنی داری نداشت . همبستگی حرکت مجدد ماده خشک و نیتروژن با وزن هزار دانه منفی و معنی دار بود . ارقام نیز دارای تفاوت معنیداری در حرکت مجدد ماده خشک بودند. ارقام بککراس روشن و قدس بترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار حرکت مجدد ماده خشک و بیشترین و کمترین وزن دانه باشند.