سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساسان رضا دوست – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
نواب حاجی حسنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد خوی

چکیده:

به منظور کاهش آب مصرفی و یافتن رقم سازگار کلزا آزمایشی در مزرعه ایستگه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی اجرا شد . در این تحقیق روش های کم آبیاری شامل آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت ، یک در میان متغیر ، یک در میان کرت آزمایش و آبیاری معمول (تیمار شاهد ) به عنوان سطوح عامل اصلی و ارقام طلایه ، اکاپی، دکستر و مودنا به عنوان سطوح عامل فرعی در قالب طرح کرت های خرد شده نواری بر پایه بلوک های کامل تصادفی قرار گرفت . صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، تعداد شاخه فرعی ، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه ، عملکرد بیولوژیکی ، شاخص برداشت و درصد روغن . نتایج حاصله نشان داد تیمار های مختلف کم آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه به جز قطر ساقه ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت (۰/۰۵>=p). مهمترین جزء موثر بر عملکرد دانه و زن هزار دانه بود . تعداد دانه در خورجین ، شاخص برداشت و قطر ساقه تحت تاثیر ارقام مورد کشت قرار نگرفتند ولی رقم تاثیر معنی داری بر سایر صفات مرود بررسی داشت . حداکثر و حداقل عملکرد دانه از آن دکستر و طلائیه (به تیرتیب معادل ۳۴۷۳ و ۳۰۳۴ کیلوگرم در هکتار ) بود. علیرغم عملکرد پایین در رقم مودنا ، به علت درصد روغن بیشتر عملکرد روغن بالاتری نسبت به سایر ارقام تولید کرد. بر اساس نتایج یکساله این آزمایش کشت رقم دکستر با روش کم آبیاری جویچه ای یک در میان (به منظور کاهش آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری) حداکثر محصول دانه و روغن در منطقه مورد بررسی قابل حصول است.