سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم ممنوعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظورکنترل شیمیایی علف های هرز غالب مزارع یونجه ، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۹ تیمار و ۳ تکرار انجام گرفت . تیمار های اول تا سوم شامل پرسوئیت (ایمازتاپیر ۱۰ % اس – ال ) به میزان ۰/۵، ۰/۵ و ۱ لیتر در هکتار+ ۱ لیتر سیتوگیت در مرحله ۱۰-۱۵ سانتی متری یونجه پس از سبز شدن علف های هرز + ۲ لیتر در هکتار فوکوس (سیکلو کسیدیوم ۱۰ % امولیسون)در زمان ۳-۶ برگی باریک برگها ، تیمارهای ۴ و ۵ عبارت از استامپ (پندامتالین ۳۳ % امولسیون) به میزان ۲ و ۳ لیتردر هکتار قبل از سبز یونجه و علف های هرز ، تیمارهای ۶ و ۷ مربوط به داکتال (کلرتال دیمیتل ۷۵ %) در میزان های ۶ و ۸ کیلو در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن یونجه + ۲ لیتر در هکتار فوکوس در زمان ۳-۶ برگی باریک برگ ها ، تیمار ۸ عبارت از شاهد بدون علف هرز (وجین دستی ) و تیم ار ۹ عبارت از شاهد با علف هرز بود . نتایج نشان داد که اعمال تیمار ها اثر معنی داری بر درصد تغییرات وزن تر و خشک علوفه یونجه در چین اول و دوم داشت بگونه ای که در تیمار اول و هشتم بیشترین وزن تر و خشک و در تیمار پنجم و ششم کمترین وزن تر و خشک مشاهده شد. همچنین در چین اول بیشترین وزن تر و خشک در تیمار هشتم و کمترین آن در تیمار نهم مشاهده شد.