مقاله اثر کنجد بر فاکتور هفت و فيبرينوژن در خرگوشهاي هايپرکلسترولميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر کنجد بر فاکتور هفت و فيبرينوژن در خرگوشهاي هايپرکلسترولميک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتورهفت
مقاله فيبرينوژن
مقاله کنجد
مقاله کلسترول بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين فرد نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت بيش از حد فاکتورهاي هموستاتيک به عنوان عوامل خطر در بيماري هاي قلبي-عروقي شناخته شده اند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر کنجد و روغن کنجد بر ميزان فيبرينوژن و فاکتور ۷ در خرگوش هاي مصرف کننده کلسترول بالا بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد ۳۲ سر خرگوش نر به طور تصادفي به چهار گروه آزمايشي هشت تايي تقسيم شدند. طي يک دوره ۶۰ روزه، گروه اول غذاي معمولي، گروه دوم غذاي پر کلسترول (%۱)، گروه سوم غذاي پر کلسترول به همراه کنجد (%۱۰) و گروه چهارم غذاي پر کلسترول به همراه روغن کنجد (%۵) دريافت نمودند. ميزان فاکتور هفت و فيبرينوژن سرم در زمان قبل از شروع آزمايش و بعد از پايان ماه دوم تعيين و در گروه هاي مختلف به کمک آزمون هاي آماري ANOVA و شفه با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در ابتداي دوره ميانگين فاکتورهاي بيوشيميايي در بين گروههاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشتند ولي ميزان فيبرينوژن در گروه پرکلسترول نسبت به رژيم پايه افزايش معني داري پيدا کرد (P<0.05). همچنين در گروه پرکلسترول با کنجد و يا روغن کنجد کاهش معني داري نسبت به رژيم پرکلسترول در ميزان فيبرينوژن و فاکتور هفت مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: کنجد و روغن کنجد با کاهش در ميزان فيبرينوژن و فاکتور هفت مي تواند در کاهش ريسک فاکتورهاي بيمارهاي قلبي عروقي موثر باشد.