سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ستار زندسلیمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ب
محمدرضا مصدقی – استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اکبر محبوبی – دانشیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

اگرچه کود های آلی بسیاری از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را برای رشد گیاه بهبود می بخشند، ولی جنب ه آلوده کنندگی این کود ها نیز باید در نظر گرفته شود . به طور متوسط در هر گرم کو د حیوانی ۱۰۱۰ باکتری وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها بیماری زا هستند (وارنموند و کانوار، ۲۰۰٠ ). این باکتری ها می توانند همراه آب باران یا آبیاری در خاک نفوذ کرده ، خود را به آ بهای زیرزمینی رسانده و سبب آلود هشدن آنها شوند (یونک و گوس، ٢٠٠٤ ). در دو دهه اخیر پژوهش های زیادی توسط محققین محیط زیست، بهداشت محیط و کشاورزی با هدف بررسی فرآیند حرکت و انتقال باکتر یها، فاکتورهای مؤثر بر آن، جذب و نگهداری باکتری ها و پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی انجام شده است (جامیسون و همکاران، ٢٠٠٢ ). شناخت عوامل مؤثر بر بقاء و سرنوشت پاتوژن های موجود در کودهای حیوانی، ما را در مدیریت هر چه بهتر این مواد با ارزش یاری می دهد. در کشور ایران پژوهشی در رابطه با چگونگی اثر پاتوژن های موجود در کودهای دامی بر آلودگی محیط زیست انجام نشده است . اهداف اصلی این تحقیق ا ) بررسی اثر کود های آلی مختلف بر آلودگی ز ه آب خروجی از ستو نهای خاک دس تنخورده به باکتری اشریشیاکولی و ۲) مطالعه اثر شرایط فیزیکی خاک بر انتقال باکتری اشریشیاکولی م یباشند.