سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ شادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت ا… توحیدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مصرف گسترده کودهای شیمیایی مانند نیتروژن و عدم مصرف کودهای ریزمغذی و وجود خاک های آهکی با ماده آلی کم سبب تشدید کمبود عناصر ریزمغذی در اراضی زراعی شده است. این آزمایش جهت بررسی اثرات کودهای تلفیقی و کود آهن بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار پیاده گردید . در کرت ها ی اصلی شامل چهار سطح کود تلفیقی : ۸t/ha کود گاوی+ ۳۴۸kg/ha کود اوره= T1 و ۱۰t/ha کودگاوی+ ۳۰۴kg/ha کوداوره=T2 و ۱۲t/ha کود گاوی + ۲۶۱kg/ha کود اوره=T3 و ۱۴t/ha کود گاوی+ ۲۱۷kg/ha کود اوره=T4 قرار گرفتند . در کرت های فرعی فاکتور کود کلات آهن به نسبت ۱، ۲/۵ و ۵ در هزار به گیاه داده شد. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع ساقه، قطر طبق، وزن هزار دانه، طول میانگره در تیمار T1 و آهن ۲/۵ در هزار به دست آمد، همچنین بیشترین تعداد برگ مربوط به تیمار T1 و آهن ۵ در هزار بود. بطور کلی استفاده از تیمارها تأثیر چندان قابل توجهی روی صفات مورد بررسی نداشت. به نظر میرسد با تنظیم مقدار کود تلفیقی و کود آهن بتوان از این منطقه عملکرد بالاتری به دست آورد.