سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید رحیمی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و دانشجوی دکتری زراعت واحد کرج
علی کاشانی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد زارع فیض آبادی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی ملک ثابت – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی عکس العمل آفتابگردان به تنش خشکی در شرایط مصرف کودهای ریز مغذی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحق یقات کشاورزی گلمکان (خراسان رضوی ) اجرا شد که دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح: ۱- آبیاری پس از ۶۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (شاهد- بدون تنش خشکی) ۲- آبیاری پس از ۱۲۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش متوسط خشکی ) ۳- آبیاری پس از ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش شدید خشکی ) و مصرف کودهای ریز مغذی به عنوان فاکتور فرعی در شش سطح شامل : ۱- بدون مصرف کود ریز مغذی (شاهد) ۲- مصرف آهن ۳- مصرف آهن + روی ۴- مصرف آهن + روی+مس ۵- مصرف آهن + روی + مس + منگنز ۶- مصرف آهن + روی + مس + منگنز+ بور اعمال گردید. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر بسیار معنی داریبر ارتفاع ساقه داشته و کمترین ارتفاع ساقه در تیمار تنش شدید خشکی مشاهده شد. اما مصرف کودهای ریز مغذی اثر معنی داری بر ارتفاع ساقه آفتابگرداننداشت در حالی که بین دور آبیاری و مصرف کودهای ریز مغذی اثر متقابل معنی داری وجود د اشت. همچنین مشاهده شد که قطر طبق تحت تاثیر دور آبیاری و مصرف کودهای ریز مغذی قرارگرفت. کمترین قطر طبق در تیمار تنش شدید خشکی مشاهده شد و مصرف کودهای ریز مغذی (آهن+روی) نیز توانست به میزان ۸% قطر طبق آفتابگردان را افزایش دهد. تنش خشکی و مصرف کودهای ریز مغذی اثر معنی داری بر تعداد دانه در طبق داشت و کمترین تعداد دانه در طبق در شرایط تنش شدید خشکی به دست آمد که ۲۷ % کمتر از تیمار شاهد بود . نتایج نشان داد که در شرایط تنش شدید خشکی مصرف کودهای ریز مغذی (آهن +روی + مس) موجب افزایش ۱۷ درصدی تعداد دانه در طبق گردید . این آزمایش نشان داد که دور آبیاری اثر معنی داری بر میزان کلروفیل برگها دارد و بیشترین میزان کلروفیل برگها بر اساس واحد SPAD در تیمار تنش شدید خشکی حاصل گردید . مصرف کودهای ریز مغذی نیز اثر معنی داری بر میزان کلروفیل برگها داشت و با مصرف آهن + روی، بیشترین میزان شاخص SPAD مشاهده شد . این نتیجه نشان می دهد که در شرایط تنش شدید خشکی اثر مثبت مصرف کودهای ریز مغذی بر پایداری کلروفیل برگها نقش قابل ملاحظه ای در کاهش اثرات تنش بر دستگاه فتوسنتزی خواهد داشت.