سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید دهمرده – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور زابل
عیسی پیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان
مهدی دهمرده – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه زابل
منیر دهمرده – ناظر ترویج جهاد کشاورزی زابل – واحد بنجار

چکیده:

به منظور بررس ی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد دانه و روغن بر کلزای پاییزه رقم RGS003 آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در قالب چهار تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۸۴-۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پژوهشکده زابل (چاه نیمه ) اجرا گردید . چهار تیمار شامل کود مرغی ، شتر مرغ، گاوی و شیمیایی بودند. بر این اساس کودهای دامی بر مبنای ۴۰ تن در هکتار و کود نیتروژنه به مقدار ۳۵۰ کیلو گرم در هکتار و کودهای فسفره و پتاسه قبل از کاشت به میزان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به زمین داده شد و یک سوم کود نیتروژنه قبل از کاشت و بقیه آن به صورت سر ک در مرحله هشت برگی و در آغاز گلدهی به کرتهای آزمایشی داده شد . در پایان مرحله گلدهی ارتفاع بوته ها و تعداد شاخه های جانبی اندازه گیری شد . همچنین پس از برداشت تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک اندازه گیری شد. اندازه گیری درصد روغن به روش استخراج پیوسته سوکسله انجام و در نهایت داده های حاصل مورد بررسی آماری قرار گرفت . نتایج نشان داد که تعداد غلاف در بوته و عملکرد اقتصادی درتیمار کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارها در سطح ۵% اختلاف معنی داری را نشان داد. همچنین نتایج حاصله از درصد روغن نشان داد که بیشترین مقدار در تیمار کود شیمیایی مشاهده شد. نتایج حاصله از تجزیه آماری داده ها مربوط به ارتفاع بوته ها، تعداد شاخه های جانبی، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک نشان داد که بین تیمار های مختلف کود ی در سطح ۵% اختلاف معنی داری وجود ندارد. با توجه به اطلاعات به دست آمده می توان چنین نتیجه گیری کرد که گیاه کلزا نسبت به کودهای شیمیایی واکنش مناسب تری را نشان می دهد و کودهای د امی بیشتر جهت اصلاح خاک موثر بوده و برای کسب حداکثر کمیت و کیفیت کلزا می توان از کودهای شیمیایی استفاده نمود.