سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید قاسمپور علمداری – اعضای هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حمیدرضا مبصر – اعضای هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابراهیم غلامعلی پور علمداری – اعضای حق التدریس گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی افتخاری – اعضای حق التدریس گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای ما کرو و م یکروالمنت بر جذب روی و آهن و تاثیر آن بر قدرت جوانه زنی بذر برنج ، آزمایشی بصورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه برنج شهرستان بابل به مرحله اجرا درآمد. عامل ها شامل ۱- کودهای ماکرو بعنوان عامل اصلی در دو سطح (بدون مصرف NPK و با مصرف NPK) و ۲- پودر گوگرد بعنوان عامل فرعی در دو سطح (بدون پودر گوگرد و با پودر گوگرد ) و ۳‐ کودهای میکرد بعنوان عامل فرعی فرعی در پنج سطح (بدون کودهای میکرو، سولفات روی ، سولفات مس ، سولفات منگنز ، و سو لفات روی ، مس و منگنز می باشند . نتایج بدست آمده نشان داد که گوگرد به تنهایی برمیزان غلظت روی و آهن در بذر برنج و قوه نامیه بذر و طول ریشه چه اثر معنی داری داشتهاست. غلظت روی در بذر بطور معنی داری تحت تاثیر اثر متقابل بین کودهای ما کرو و اثر متقابل بین کودها ی ما کرو و م یکروالمنت بطور معنی داری افزایش یافت . بهترین تیمار برای کلیه صفات اندازه گیری شده (غلظت روی بذر ، غلظت آهن بذر ، قوه نامیه بذر ، طول ریشه چه و گیاهچه برنج ) که بالاترین اثر معنی داری داشته است مصرف کودهای ماکرو (NPK) و گوگرد همراه با کودهایی م یکرو (سولفات روی ، مس و منگنز) تواما می باشد.