سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه امینی – دانشجوی دکترا اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
آقافخر میرلوحی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا محمدی – کارشناس ارشد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور
سید جلیل رضوی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیرکشت برنج بدون توجه به آثار کاشت آن در استان اصفهان گسترش یافته است . تحقیق حاضر برای بررسی اثر مصرف کود آلی و تقسیط اوره به منظور کاهش زیانهای ناشی از شله زنی و غرقابی بر خاک و تاثیر آن بر عملکرد برنج انجام گرفت . آزمایش به صورت بلوک ها ی کامل تصادفی با ۳ تکرار در سه سال متوالی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کود)، کود گاوی به میزان ۱۶ و ۳۲ تن در هکتار، کود اوره به میزان ۲۶۱ کیلوگرم اوره در هکتار با سه روش تقسیط بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس در سال اول تفاوت معنی داری بین تیمارهای کودی برای عملکرد دانه مشاهده گردید . مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد شلتوک متعلق به تیما ر کودی ۲۶۱ کیلوگرم اوره در هکتار به صورت سرک در سه نوبت و کمترین عملکرد شلتوک ازآن تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین صفات در سال دوم نشان داد که مصرف کود آلی باعث افزایش ارتفاع بوته ، وزن خشک گیاه و عملکرد شلتوک گردیده است . برای تمامی صفات بیشترین مقدار از تیمار کودی مصرف ۳۲ تن کود گاوی در هکتار و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آم د. در سال سوم وزن خشک گیاه در کپه ، تعداد ساقه ، ارتفاع بوته و عملکرد شلتوک به صورت معنی داری در تیمارهای اعمال شده متفاوت بود. بیشترین مقدار متعلق به تیمار مصرف ۳۲ تن در هکتار کود گاوی و پس از آن تیمار مصرف ۱۶ تن کود گاوی در هکتار بود و کمترین مقدار از تیمار شاهد به دست آمد . در مجموع نتایج نشان می دهد که استفاده از کود های آلی نسبت به کودهای شیمیایی برتری معنی داری در پایداری عملکرد و بهبود ساختار خاک دارند.