سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا انجام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
اشکبوس دهداری – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

نیتروژن از عناصر مهم تغذیه برنج می باشد. تلقیح برنج با نیتروکسین باعث تأمین بخشی از نیاز نیتروژنی گیاه می گردد. لذا به منظور انتخاب رقم و تعیین سطح مناسب مصرف نیتروکسین در برنج ، این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در شهرستان یاسوج اجرا گردید . عامل رقم در دو سطح شامل ارقام چمپا و لنجان و عامل کودی نیتروکسین شامل چهار سطح زمانی تلقیح نشاء ها به مدت صفردقیقه (شاهد) ۱۰ دقیقه، ۴۵ دقیقه و ۱۰ ساعت می باشد. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح زمانی مختلف کود نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید. بیشترین عملکرد بیوماس تولیدی در سطوح تلقیح ۴۵ دقیقه و ۱۰ ساعت و کمترین عملکرد بیوماس تولید مربوط به سطوح تلقیح صفر و ۱۰ دقیقه بود . عملکرد و بیوماس ارقام چمپا و لنجان تفاوت معنی داری با همدیگر نداشتند.