مقاله اثر کود زيستي فسفات بارور -۲ بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سيب زميني در منطقه چالدران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر کود زيستي فسفات بارور -۲ بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سيب زميني در منطقه چالدران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي آزاد کننده فسفر
مقاله سيب زميني
مقاله عملکرد و فسفات بارور -۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم خانلو زينال
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده اصل علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر كود زيستي فسفات بارور -۲ بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني (ماردونا، آگريا و مافونا) آزمايشي به صورت فاكتوريل دو عاملي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه چالدران انجام گرفت. سه رقم ماردونا، آگريا و مارفونا به عنوان سطوح فاكتور اول و دو مقدار كودي ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم در هکتار و تيمار شاهد به عنوان سطوح فاكتور دوم مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تيمار شاهد (عدم كود فسفات بارور -۲) در مقايسه با تيمارهاي مصرف كود از تعداد برگ، ارتفاع بوته، تعداد انشعابات بوته، قطر بزرگترين و کوچکترين غده، تعداد غده در بوته، وزن غده در تك بوته و عملكرد غده پايين تري برخوردار بود و تيمار مصرف ۱۰۰ گرم كود فسفات بارور -۲ در هكتار در تمامي صفات (به جز قطر بزرگترين غده و ميانگين وزني غده تك بوته) در سطح پايين تري نسبت به تيمار مصرف ۲۰۰ گرم كود فسفات بارور -۲ در هكتار قرار گرفت. تيمار شاهد با عملکرد ۲۹۶۳۰ كيلوگرم در هكتار نسبت به تيمار مصرف ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم كود در هكتار به ترتيب كاهش عملكردي معادل ۲۲% و ۳۱% را داشت. در ميان ارقام مختلف رقم مارفونا در تمامي صفات اندازه گيري شده (به جز ارتفاع بوته) برتر بود. در بين اثرات متقابل تنها ارتفاع بوته تفاوت معني داري در سطوح مختلف نشان داد، به طوري كه رقم آگريا با مصرف ۲۰۰ گرم كود در هكتار بيشترين ارتفاع بوته و رقم مارفونا بدون مصرف كود، ارتفاع بوته پايين تري نسبت به ساير تيمارها داشت. نتايج بدست آمده از اين آزمايش بر موثر بودن استفاده از كود زيستي فسفات بارور -۲ براي دست يابي به عملكرد بالا و استفاده بهينه از پتانسيل ذاتي خاك دلالت دارد.