سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مجیدیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر کامکارحقیقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجفعلی کریمیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثرکود شیمیایی نیترو ژنه، کود آلی وتنش رطوبت درنظام های مختلف کشاورزی درمراحل مختلف رشد بر عملکرد ، اجزای عملکرد، راندمان استفاده ازآب، کیفیت ودمای کانوپی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ (دیررس ‐ تک بلال و دندان اسبی )، آزمایشی مزرعه ای دربهار و تابستان سال ١٣٨٤ درمرکزتحقیقاتدانشکده کشاورزی دانشگاه اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . عوامل مورد مطالعه شامل مقادیرمختلف کود شیمیایی نیترو ژن (صفر، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم درهکتار کود اوره)، سیستم تلفیقی ( ١٠٠ کیلوگرم اوره + ۵ تن کود دامی، ٢٠٠ کیلوگرم اوره + ١٠ تن کود دامی و ٣٠٠ کیلوگرم اوره + ١٥ تن درهکتار کود دامی ) و سیستم ارگانیک ( ٥ تن کود دامی، ١٠ تن کود دامی و ١٥ تن درهکتار کود دامی ) و سه سطح آبیاری (آبیاری معادل نیازآبی گیاه (شاهد )، آبیاری معادل ٧٥ % نیا زآبی گیاهوآبیاری معادل ٥٠ % نیاز آبی گیاه ) درنظرگرفته شد . نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای شیمیایی مزیتی برکود دامی نداشتند . ضمن این که کود دامی علاوه برافزایش میزان کیفیت دانه، دربهبود خواص فیزیکی وشیمیایی خاک تاثیرمثبت داشت . با کاربرد توام کودهای شیمیایی و دامی علاوه برکاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، عملکرد دانه و کیفیت دانه بهتری حاصل می شود که در راستای کشاورزی پایدار می باشد. حداکثرعملکرد دانه ذرت در تیمار ٢٠٠ کیلوگرم اوره + ١٠ تن کود دامی درهکتار به دست آمد . حداکثرعملکرد دانه ذرت درآبیاری شاهد بود . هم چنین حداکثر راندمان استفاده ازآب دربین تیمارهای آبیاری در آبیاری معادل ٥٠ % نیاز آبی گیاه بود وهرچه تنش خشکی کم شد راندمان استفاده از آب کاهش یافت.