سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه حاج غنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود نیتروژنه و رقم بر عملکرد دانه و اجزای عملکردگلرنگ، آزمایشی در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۴ اجرا شد . چهار سطح نیترو ژن (اوره) (شاهد، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰) کیلوگرم نیتروژن در هکتار و ۵ رقم گلرنگ شامل سه رقم محلی اصفهان، کرمان و راین و دو رقم اصلاحی (IL و PI) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از رسیدن ، وزن خشک در واحد سطح ، تعداد طبق بارور در هر بوته ، تعداد دانه در طبق ، وزن دانه در طبق ، ارتفاع بوته ، شاخص برداشت و عملکرد دانه اندازه گیری شد . نتایج نشان دادند که اثر کود نیتروژنه در افزایش مقدار صفات ذکر شده به جز تعداد دانه در طبق و وزن دانه در طبق، معنی دار بوده است . همچنین نتایج نشان دادند که بیشترین تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق و تعداد طبق بارور مربوط به واریته PI بود. واریته محلی اصفهان بیشترین میانگین طول ساقه ، عملکرد و وزن خشک را داشت . اثر متقابل نیتروژن × واریته در هیچ کدام از صفات مذکور معنی دار نبود . دو واریته PI و محلی اصفهان نیز به عنوان بهترین واریته ها برای کاشت (بهاره) در منطقه کرمان ازریابی شدند.