سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود رضا تدین – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر شکل پذیری خمیر ، شاخص برداشت و عملکرد دانه ارقام قدیم و جدید گندم دیم ، پژوهش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در منطقه دیم خیز شهرستان اقلید به اجرا درآمد. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد . در دو سطح کشت دیم و آبیاری در مرحله غلاف رفتن در کرت های اصلی و کرت های فرعی شامل چهار رقم گندم نیک نژاد، فاین – ۱۵ (ارقام جدید ) سرداری و کل حیدری (ارقام قدیم ) و تیمار فرعی فرعی شامل سه سطح صفر ، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره بود. نتایج پژوهش نشان داد که ارتفاع ارقام گندم در تیمارهای کودی متفا وت بود. بیشترین ارتفاع بوته از تیمار ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و مربوط به رقم نیک نژاد بود در حالی که رقم کل حیدری کمترین ارتفاع بوته را در تیمار صفر کودی داشت . بیشترین عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه و شاخص برداشت از تیمار ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و از رقم نیک نژاد به دست آمد در حالی که رقم کل حیدری کمترین عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه و شاخص برداشت را داشت. نتایج مربوط به شکلپذیری خمیر نشان داد در ارقام جدید این صفت بیشتر از ارقام قدیمی بود. کاربرد کود نیتروژن باعث افزایش ارتفاع و عملکرد دانه همه ارقام نسبت به سطح شاهد (عدم مصرف نیتروژن ) شد. در مجموع استفاده از کود نیتروژن در ارقام جدید و قدیم گندم دیم میتواند منجر به افزایش بازده عملکرد دیمرارهای گندم به دلیل واکنش پذیری ارقام شود.