سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد شکری – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رامین
سید عطاءاله سیادت – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
بیتا معادی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر کود نیتروژن (۰، ۱۰۰، ۱۳۵ و ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار ) بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک ژنوتیپ های برنج( LD183، چمپا و عنبوری قرمز )، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز) به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . نتایج به دست آمده نشان داد عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ ها و سطوح مختلف کود نیتروژن تفاوت های معنی داری داشتند . ژنوتیپ LD183 بیشترین عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک را دارا بود و بیشترین میزان انتقال مجدد ماده خشک اندامهای هوایی در سطح کودی ۱۷۰ کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار به دست آمد. به علاوه اثر متقابل کود نیتروژن و ژنوتیپ بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک کاملاً معنی دار بود . ژنوتیپ های مختلف و همچنین اندامهای مختلف هوایی ژنوتیپ های برنج در سطوح مختلف کود نیتروژن از نظر انتقال مجدد ماده خشک رفتارهای متفاوتی داشتند.