سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد محمد بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت واحد تاکستان
احمد اکبری نیا – استادیار پژوهشیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
جهانفر دانشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح کود نیترو ژن و تراکم بر عملکرد بذر، اجزا عملکرد گیاه گشنیز آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه مرکز آموزش کشاورزی قزوین اجرا گردید . طرح آزمایشی مورد استفاده، اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار بود . نیتروژن درسه سطح ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار در کرت اصلی و تراکم درچهارسطح ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در متربع در کرت فرعی قرار داده شدند. عملکرد میوه، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، تعدادچتردربوته، تعداددانه درچترووزن هزاردانه بررسی شدند . نتایج نشان داد که نی تروژن درافزایش عملکرد دانه، تعدادچتردربوته، تعدادمیوه درچترووزن هزاردانه اثر معن ی داری داشت. با افزایش کود نیتروژن تا ۶۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد بذر افزایش و سپس با کاربرد بیشترآن عملکرد بذر کاهش یافت. عامل تراکم بر عملکرد بذر، شاخص برداشت ووزن هزاردانه تاثیری نداشت ولی برتعدادچتردربوته، تعدادمیوه درچتر وارتفاع بوته تاثیرداشت. بیشترین تعدادچتردربوته وتعداددانه درچتردر تراکم ۳۰ بوته در مترمربع بدست آمد . درحالیکه بالاترین ارتفاع بوتهمربوط به تراکم ۵۰ بوته در مترمربع بود که با تراکم ۲۰ بوته در متربع تفاوت معنی داری داشت . مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که از لحاظ عملکرد بذرو تعدادچتردربوته کاربرد ۶۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار و از لحاظ تعدادمیوه درچترووزن هزاردانه درصد تیمار ۹۰ کیلوگرم نیتروژن بالاترین مقدار را دارا بودند.