سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
همت اله پیردشتی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی اسماعیلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کود های آلی ، بیولوژیک و شیمیایی در استفاده از ذخایر مرحله رویشی ، انتقال مجدد آنها و سهم بخش های ذخیره ساز در پرکردن دانه آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد . عامل اصلی در سه سطح شامل : ۱- کود دامی؛ ۲- کود سبز؛ ۳- شاهد(بدون استفاده از کود آلی ) و عامل فرعی در هشت سطح شامل: ۱- NPK (بر اساس عرف زارع )؛ ۲- NPK+باکتری های حل کنند ه فسفات (PSM) + باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و ۳- PSM +NP50%K + ؛PGPR و ۴- PGPR +PSM +N50% PK و ۵- PGPR +PSM +N50%P 50%K و ۶- ؛PGPR +PK و ۷- PSM +NK و ۸- PGPR+PSM در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که اثرات مصرف کودهای آلی بر انتقال مجدد ساقه ، سایر برگ ها، ماده خشک و کارائی انتقال مجدد ماده خشک معنی دار شده است . همچنین مقادیر مختلف انواع کود و کودهای بیولوژیک نیز کلیه صفات مرتبط با انتقال مجدد اندام های هوائی را تحت تاثیر قرار داده است. انتقال مجدد برگ بلال و برگ پرچم در کرت های اصلی معنی دار نشد. کرت هائی که ۵۰ درصد کود فسفره کاهش داده شده است نسبت به شاهد که نهاده کافی دریافت داشته اند ، بالاترین مقدار انتقال مجدد ساقه ، سایر برگ ها و برگ بلال و بیشترین انتقال مجدد ماده خشک در مقایسه با تیمارهای دیگر مشاهده شد . نتایج ضرایب همبستگی عملکرد و انتقال مجدد اندام های هوایی ذرت نشان داد که انتقال مجدد ساقه بالاترین همبستگی را با عملکرد داشته است. همبستگی انتقال مجدد برگ بلال نسبت به سایر برگ ها بالاتر بوده است.