سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عبدالرضا کاظمینی – استادیار دانشگاه شیراز
عباس عالم زاده – استادیار دانشگاه شیراز
محسن عدالت – دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز
طیبه عابدی – دانش آموخته دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود کمپوست و نیتروژن بر رشد و عملکرد گندم آبی آزمایشی در سال های زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل نیتروژن در چهار سطح (صفر، ۸۰ و ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و کمپوست ضایعات شهری در سه سطح صفر، ۳۰ و ۶۰ تن در هکتار بود. نتایج نشان داد عملکرد دانه گندم با افزایش نیتروژن از صفر به ۸۰ و از ۸۰ به ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار به طور معنیداری افزایش یافت. از بین اجزای عملکرد گندم، با افزایش نیتروژن تعداد سنبله در بوته از صفر به ۸۰ و ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به طور معنی داری افزایش یافت. با مصرف کمپوست از صفر به ۳۰ تن در هکتار ، عملکرد دانه به طور معنیداری (از ۳۰۲۱/۷ به ۵۳۶۰/۹ ) افزایش یافت. نتایج به دست آمده از اثر برهمکنش نیتروژن و کمپوست نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در تیمار مصرف ۳۰ تن کمپوست و ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار (۷۵۴۶/۱۹) به دست آمد و افزایش نیتروژن از ۱۶۰ به ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختلاف معنی داری ایجاد نکرد.